Routekaart schoon en emissieloos bouwen

Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek essentieel. Effectieve verduurzaming vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom werken we in 2021 samen aan een routekaart die de bouwsector verder op weg helpt naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.

**Routekaart** schoon en emissieloos bouwen

Samen op weg naar 2030

In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen is om samen met de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op te stellen, waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt.

De routekaart verbindt de verschillende doelstellingen en koppelt deze aan een emissiereductiepad voor mobiele werktuigen en bouwlogistiek, inclusief maatregelen en acties om de reductie te bewerkstelligen. De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen sluit aan bij bestaande akkoorden en initiatieven en focust op samenwerking en samenhang, om één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda te realiseren.

Download het startdocument

Download het startdocument

Het startdocument SEB beschrijft hoe we in 2021 samen toewerken naar een effectieve en haalbare Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.

Download pdf

Veelgestelde vragen

Enkele vragen en antwoorden op een rij. Heb je een andere vraag? Stuur een e-mail.

  • Waarom de aanpak SEB?

   Onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof omvatten doelstellingen voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. Diverse projectgroepen en pilots werken al aan het realiseren van deze doelstellingen via de strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten. Ook zijn vanuit de bouwsector marktinitiatieven actief zoals De Groene Koers, Emissieloos Netwerk Infra en de Green Deal Duurzaam GWW. De aanpak SEB sluit aan bij deze initiatieven en stimuleert verbinding, om toe te werken naar één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda voor de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek.

  • Hoe ziet de aanpak er inhoudelijk uit?

   In de aanpak SEB wordt uitgewerkt hoe emissies tot 2030 effectief, uitvoerbaar, werkbaar en betaalbaar kunnen worden gereduceerd. Vier elementen staan centraal: 

   1. Een gezamenlijk gedragen routekaart die het definitieve reductiepad voor uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek beschrijft aan de hand van doelen op een tijdlijn;

   2. Een uitvoeringsagenda met maatregelen, acties en handreikingen om de routekaart SEB succesvol te kunnen uitvoeren;

   3. Een samenwerkingsmodel dat beschrijft hoe betrokken partners tot 2030 samen aan de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek werken;

   4. Een kennisbank en onderzoeksagenda met praktisch toepasbare kennis over de transitie naar duurzame mobiele werktuigen en bouwlogistiek op het gebied van techniek, financiën, wettelijk kader en beleid.
  • Wat is de planning van de aanpak SEB?

   Vanaf april 2021 vinden er vier sectoroverleggen met stakeholders plaats. Ondersteunend en parallel aan deze overleggen verzamelt en ontwikkelt de onderzoeksgroep relevante kennis, profielen, modellen, handreikingen en instrumenten. 

   Het resultaat: in het derde kwartaal van 2021 beschikt de bouwsector in Nederland over een gezamenlijk gedragen routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, met concrete en haalbare doelstellingen om mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 effectief te verduurzamen.

  • Wie worden betrokken bij de routekaart SEB?

   Alle stakeholders in de bouwsector: 

   • De keten mobiele werktuigen en bouwlogistiek: materieelproducenten/-leveranciers, lease-/verhuurbedrijven, opdrachtnemers en opdrachtgevers GWW en B&U.
   • Faciliterende partijen: financiers, tank- en laadinfrabedrijven, netbeheerders.
   • Kennis-, beleids- en belangenorganisaties: brancheorganisaties bouw en materieel, kennispartijen, koepelorganisaties, rijksoverheid.
 • Bericht publieke sectoroverleg

  Bericht publieke sectoroverleg

  Op donderdag 25 maart vond het Publieke Sectoroverleg SEB plaats met een groep betrokkenen vanuit het Rijk en medeoverheden. Tijdens het overleg is gesproken...

  Lees meer
 • Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

  Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

  De Topsector Logistiek is naar buiten gekomen met een beleid om co2 reductie mogelijk te maken in de mobiele bouwsector.

  Lees meer

SEB & JIJ

Wat draag jij bij?

Het belangrijkste doel van de aanpak SEB is om met de bouwsector, samenwerkingspartners en stakeholders in 2021 een gezamenlijk gedragen routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen te realiseren. Jouw inbreng, kennis en ervaring zijn daarbij waardevol!

Wat kan jouw organisatie, project of initiatief bijdragen aan de Routekaart SEB?

We horen graag van je

 • Heb je een idee voor de Routekaart SEB?
 • Wil je meer weten over de planning of het samenwerkingsmodel?
 • Ben je nieuwsgierig naar de kennisbank of onderzoeksagenda?
 • Wil je een uitnodiging ontvangen voor de sectoroverleggen?
 • Wil je in contact komen met het projectteam SEB?
 • Heb je een andere vraag over Schoon en Emissieloos Bouwen?
Stuur een e-mail naar de projectgroep SEB